Mobirise
site creation software

Girls: d22, d22, d24 Boy: d22, d22, d24, ds
Котята мейн-кун в дружественном питомнике помет Б. Дата рождения 21.12.2019. 
Отец: Gr.In.Ch. Korsak color: ds23
Мать: Сh. Qeen Marie Antuoinette from Grandami kun color: d22 
т. 8(920)137-53-24 Жанна